האם ישראל גונבת מים פלסטינים?

More often than not, Israel gets accused of stealing Palestinian “aquifers" or actively limiting Palestinian access to clean water. This is, of course, not true. Historically, Israel used water from the Sea of Galilee and relied on various different aquifers in the country. Even in the 1950’s, when Israel was a young state, the overwhelming majority of their water came from the Northeastern and Western aquifers. They also piped roughly 40 million cubic meters of water for Palestinian use in the West Bank. And thanks to the development of water recycling technology, Israel is able to recycle over 80% of its water to use in agriculture. Palestinians and even Jordan receive annually roughly 55 million cubic meters of Water. Israel also shares its water with its neighbors.

כתיבת תגובה

האם ישראל גונבת מים פלסטינים?

האם ישראל גונבת מים פלסטינים?

האם ישראל גונבת מים מהפלסטינים?

לעתים קרובות, ישראל מואשמת בגניבת "אקוויפרים" פלסטינים או הגבלת גישה פעילה של פלסטינים למים נקיים. זה כמובן, לא נכון. מבחינה היסטורית, ישראל השתמשה במים מהכנרת והסתמכה על אקוויפרים שונים בארץ. אפילו בשנות ה-50, כשישראל הייתה מדינה צעירה, רובם המכריע של המים של  הגיעו מהאקוויפר הצפון-מזרחי והמערבי. הם גם העבירו כ-40 מיליון מ"ק של מים לשימוש פלסטיני בגדה המערבית. ובזכות פיתוח טכנולוגיית מיחזור המים, ישראל מסוגלת למחזר למעלה מ-80% מהמים שלה לשימוש בחקלאות. פלסטינים ואפילו בירדן מקבלים מדי שנה כ-55 מיליון מ"ק מים. ישראל בכלל חולקת את המים שלה עם שכנותיה.