האם ישראל עיקרה נשים אתיופיות?

There was no forced sterilization of Ethiopian women. There was no sterilization, period. The smear itself originated from a news article in a 2012 Ha’aretz report, which falsely alleged that Israeli authorities forced Ethiopian women to receive shots of Depo-Provera, a contraceptive which lasts three months, in order to immigrate to Israel. An Israeli committee investigated the incident. The investigation ran from 2013 until the beginning of 2016, and exonerated Israel:
“No evidence could be found for the claims raised that shots to prevent pregnancy were administered to Ethiopian women under pressure or threat, overt or covert, or in any way that was improper”
-State Comptroller Joseph Shapira, Haaretz. January 2016.

כתיבת תגובה

האם ישראל עיקרה נשים אתיופיות?

האם ישראל עיקרה נשים אתיופיות?

האם ישראל עיקרה נשים אתיופיות?

לא היה עיקור כפוי של נשים אתיופיות, נקודה. השקר הזה מקורו בכתבה חדשותית בדיווח של "הארץ" משנת 2012, שבו הופץ השקר כי הרשויות הישראליות אילצו נשים אתיופיות לקבל זריקות של דפו-פרוברה, אמצעי מניעה שנמשך שלושה חודשים, כדי לעלות לישראל. ועדה ישראלית חקרה את האירוע. החקירה התנהלה משנת 2013 ועד תחילת 2016, וזיכתה את מדינת ישראל:

"לא נמצאו ראיות לטענות שהועלו לפיהן זריקות למניעת הריון ניתנו לנשים אתיופיות בלחץ או איום, גלוי או סמוי, או בכל דרך שאינה ראויה" – מבקר המדינה יוסף שפירא, "הארץ". ינואר 2016.